Private banking – co to jest? Krótki poradnik (2024)

Chociaż mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, to gruby portfel znacznie ułatwia codzienne funkcjonowanie. Zasada ta nie omija sfery finansów. Bankom bardzo zależy na tym, aby przedstawiciele najzamożniejszych grup społecznych korzystali z ich usług. Nie jest przecież tajemnicą, że tacy klienci są najbardziej intratnymi. Z tego względu poszczególne instytucje prześcigają się w ofercie bankowości prywatnej. Standardem stała się już obsługa bez kolejki i dedykowani eksperci finansowi. Wśród innych przywilejów znajdują się: ekskluzywne karty kredytowe, doradztwo inwestycyjne na najżywszym poziomie, zarządzanie majątkiem, czy wysoko oprocentowane lokaty. Niektóre banki zdecydowały się nawet na otworzenie specjalnych ekskluzywnych oddziałów dedykowanych wyłącznie klientom zamożnym. Chciałbyś dowiedzieć się więcej o private bankingu? Zapraszam do przeczytania poniższego poradnika!

Reklama
WYBIERZ NAJLEPSZE KONTO OSOBISTE!Kliknij tutaj!

Czym jest bankowość prywatna (private banking)?

Określenie “private banking” pochodzi z języka angielskiego i oznacza “bankowość prywatną”. To usługa bankowa skierowana do najzamożniejszych klientów, którzy zostali zaproszeni przez konkretne instytucje do skorzystania z niej. Oferta bankowości prywatnej nie jest dostępna dla “zwykłych” klientów.

Chociaż klienci private bankingu mogą skorzystać z dokładnie tych samych rodzajów produktów bankowych, jak inni klienci banków (konta osobiste i firmowe, lokaty, kredyty i pożyczki), to robią to przy pomocy doświadczonego i dedykowanego doradcy finansowego i często korzystając z korzystniejszych warunków cenowych. Dodatkowo klienci zamożni mogą liczyć na pomoc w długoterminowym zarządzaniu zgromadzonym majątkiem.

Historia private bankingu

Private banking wywodzi się ze Szwajcarii, Anglii oraz Włoch, gdzie zdecydowano się po raz pierwszy w historii na połączenie bankowości uniwersalnej z inwestycyjną. Początkowo grupa zamożnych klientów banków nie była zbyt liczna, dlatego zakres usług im dedykowanym nie był szeroki. Oferta znacznie poszerzyła się w kilku ostatnich dziesięcioleciach, kiedy to doszło do przemian globalnych, które nie tylko przyczyniły się do wzrostu ilości osób kwalifikujących się do sektora klientów zamożnych, ale też wzrosła popularność korzystania usług bankowych w ogóle.

Kto może skorzystać z private bankingu?

Private banking to opcja wyłącznie dla najzamożniejszych klientów banków. Korzystają z niej najczęściej: właściciele dużych firm, kadra zarządzająca wielkich korporacji, artyści, celebryci i popularni sportowcy oraz członkowie bogatych rodzin.

Większość banków wymaga, aby klient zdeponował u nich co najmniej milion złotych, żeby móc uzyskać status VIP-a. Zdarzają się jednak instytucje, które wymagają depozytu w wysokości nawet kilku milionów. Czasami warunkiem dodatkowym jest uzyskiwanie dochodów na określonym poziomie lub spełnienie innych wymagań.

Jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do segmentu klientów private bankingu i chciałbyś dołączyć do ich grona w swoim banku, to zapytaj doradcy, czy masz już taką możliwość, czy może jednak powinieneś spełnić jakiś dodatkowy warunek.

Reklama
WYBIERZ NAJLEPSZE KONTO FIRMOWE!Kliknij tutaj!

Private banking – wymagania konkretnych banków

W powyższej części tekstu wspomniałam, że aby dołączyć do grona klientów bankowości prywatnej, należy spełniać konkretne wymagania. W jaki sposób kształtują się one w praktyce? Poniżej prezentuję przykłady w niektórych bankach komercyjnych:

Po co powstała bankowość prywatna?

Zastanawiasz się, po co w ogóle powstała bankowość prywatna? Dlaczego banki chcą wyróżnić pewną grupę klientów, a innych wcale nie zamierzają traktować w wyjątkowy sposób? Odpowiedź jest banalna!

Bogate osoby posiadają spore pieniądze. Ich ulokowanie w danym banku sprawi, że instytucja będzie mogła nimi obracać, a co za tym idzie – zarabiać na odsetkach. Im więcej środków zostanie ulokowanych na bankowych lokatach i kontach, tym więcej pieniędzy zarobi bank będący ich właścicielem. Nic zatem dziwnego, że bankom zależy, aby przyciągnąć do siebie jak najwięcej zamożnych klientów i żeby te osoby jak najdłużej korzystały z ich usług.

A jak najprościej przekonać do siebie bogatych klientów? Oczywiście oferując im wysoką jakość usług oraz możliwość pomnażania posiadanego kapitału!

Reklama
Załóż konto Revolut, zgarnij 3 miesiące bezpłatnego PREMIUMSprawdź

Na czym polega usługa zarządzania majątkiem oferowana dla sektora klientów private banking?

Bankom zależy na tym, aby ich zamożni klienci ulokowali na rachunkach jak największą sumę pieniędzy i pozostali związani z instytucją przez możliwie najdłuższy okres. Mowa więc tutaj nie tylko o gotówce, ale również innych formach majątku.

Klientom oferowany jest dedykowany doradca, który znajdzie dla nich czas w dogodnym momencie i zatroszczy się o to, aby jakość świadczonych usług znajdowała się na możliwie najwyższym poziomie.

Doradca zaproponuje swoim klientom nie tylko ofertę rachunków osobistych, firmowych i oszczędnościowych, ale również produktów inwestycyjnych o ryzyku odpowiadającemu wymaganiom klienta. Mowa tutaj o tradycyjnych lokatach i obligacjach, ale też o lokatach strukturyzowanych, a nawet funduszach inwestycyjnych i pakietach emerytalnych.

Klienci z sektora private bankingu będą mogli liczyć na negocjacje wysokości oprocentowania lokat, czy wysokości prowizji produktów kredytowych. W części banków zostanie im zaproponowany szerszy katalog usług niż klientom mniej zamożnym. O ich portfel zadbają najbardziej doświadczeni bankierzy.

Czy bycie klientem z sektora private bankingu się opłaca? Zalety private bankingu

Korzystanie z bankowości prywatnej często wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat. W niektórych instytucjach obsługa kont prywatnych to koszt nawet kilkuset złotych miesięcznie. Czy oprócz wysokiej jakości usług i prestiżu taka usługa daje jakieś dodatkowe korzyści?

Jeśli mowa o standardowym złotowym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, to klienci standardowi i ci ze statusem VIP nie będą się znacznie od siebie różnić. Konta takie służą bowiem do obsługi codziennych wydatków i ciężko tutaj wymyślić dla nich jakieś dodatkowe atrakcje czy funkcjonalności. Jedyna różnica to często koszty obsługi takiego konta, które dla klientów zamożnych może być droższe oraz wygląd karty.

Różnice pojawiają się w przypadku kart kredytowych. Te dla klientów zamożnych to karty złote i platynowe. Cechują się one możliwością wygenerowania sporych kwot zadłużenia.

Często również karty wielowalutowe dla osób zamożnych wydawane są na korzystniejszych warunkach niż ma to miejsce w przypadku osób o niższych dochodach. Klienci VIP mogą liczyć na atrakcyjniejsze kursy wymiany walut, niższe prowizje za wypłaty z bankomatów i opłaty za przelewy.

Różnice pomiędzy klientami z różnych segmentów są jednak najsilniej widoczne w dostępie do pakietów usług dodatkowych. Klienci zamożni mogą liczyć na bardzo wysokie sumy ubezpieczeń podróżnych, darmowe korzystanie z saloników na lotniskach, darmowe przewalutowania transakcji, czy przelewy pomiędzy ROR-ami i kartami kredytowymi.

Podstawową cechą prawdziwego private bankingu jest możliwość korzystania z indywidualnie dopasowanej oferty oraz długoterminowej opieki finansowej. Niepodważalną zaletą jest również dostęp do priorytetowej obsługi cechującej się najwyższym poziomem poufności.

Czy w Polsce mamy do czynienia z prawdziwym private bankingiem?

W sektorze finansów słychać bardzo wiele głosów na temat tego, że w Polsce brakuje prawdziwego private bankingu. Co prawda banki wyodrębniają usługi dla klientów standardowych oraz zamożnych, ale ich katalog zbytnio się nie różni. Tymczasem w chociażby Szwajcarii i Anglii podkreśla się, że w bankowości prywatnej nacisk powinien być kładziony na relacjach z klientem oraz zaufaniu.

O prawdziwym private bankingu można zatem mówić w sytuacji kompleksowego zarządzania majątkiem klienta. Najlepiej, aby miało ono znamiona sukcesywności, a więc wielopokoleniowości. Przykładowo w Wielkiej Brytanii nikogo nie dziwi fakt, że dana rodzina od pokoleń związana jest z jedną instytucją finansową, do której posiada pełne zaufanie i w której lokuje swój cały kapitał. W takich sytuacjach dedykowani doradcy niejednokrotnie są przyjacielami rodziny, którzy od lat przygotowują długoterminowe strategie finansowe i plany sukcesyjne.

Private banking – podsumowanie

  1. Private banking to bankowość prywatna.

  2. Oferta bankowości prywatnej skierowana jest do najzamożniejszych klientów.

  3. Katalog usług bankowości prywatnej w Polsce często jest mocno zbliżony do tego, jaki kierowany jest do mniej zamożnych klientów indywidualnych.

As an enthusiast with a deep understanding of private banking, let me showcase my expertise by delving into the concepts discussed in the provided article.

Private banking, or "bankowość prywatna" in Polish, refers to banking services tailored for the wealthiest clients, often invited by specific institutions to avail themselves of these services. The article emphasizes that private banking offers the same types of financial products as regular banking, such as personal and business accounts, deposits, loans, and credits. However, what sets private banking apart is the personalized service provided by experienced financial advisors, often with more favorable pricing conditions.

The history of private banking traces back to Switzerland, England, and Italy, where the combination of universal and investment banking originated. Initially serving a limited number of wealthy clients, the sector expanded globally in recent decades due to economic transformations, leading to a growing number of affluent individuals seeking financial services.

Private banking is exclusively available to the wealthiest clients, including owners of large businesses, top corporate executives, artists, celebrities, popular athletes, and members of affluent families. Most banks require a minimum deposit, often starting at one million Polish złoty, to qualify for VIP status in private banking. Some institutions may have additional criteria, such as maintaining a certain income level.

The article highlights specific requirements set by various commercial banks in Poland for entering private banking. For instance, Alior Bank requires a minimum of 1 million złoty invested in financial assets or 500 thousand złoty in investment products. Other banks, such as BNP Paribas, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, mBank, Millennium Bank, Bank Pekao S.A., and Santander Bank Polska, also have their own criteria for potential private banking clients.

The motivation behind the establishment of private banking is rooted in the desire of banks to attract wealthy individuals. By having large sums of money deposited in their institutions, banks can generate profits through interest. Therefore, private banking aims to offer high-quality services and wealth multiplication opportunities to retain affluent clients for an extended period.

The core service in private banking is wealth management, where dedicated advisors assist clients in optimizing their financial portfolios. This includes not only cash but also various forms of assets. Advisors help clients choose suitable personal and business accounts, savings products, and investment opportunities. Negotiations for interest rates on deposits and loan products may also be part of the service.

While private banking often involves additional fees, the benefits go beyond prestige. Clients may receive premium credit cards, personalized investment advice, asset management, and high-yield deposits. Exclusive perks may include substantial travel insurance, free access to airport lounges, favorable currency exchange rates, and seamless transactions between accounts and credit cards.

The article addresses the question of whether private banking in Poland truly reflects the concept of private banking seen in countries like Switzerland and England. Some argue that Poland lacks a genuine private banking experience focused on building long-term relationships and trust. True private banking, as seen in countries like the UK, involves comprehensive wealth management that spans generations, with dedicated advisors serving as long-term family friends, devising strategies and succession plans.

In summary, private banking in Poland caters to the wealthiest individuals, offering personalized financial services, though some argue it may not fully capture the essence of true private banking seen in other countries.

Private banking – co to jest? Krótki poradnik (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6360

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.